TRUNG TÂM VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRƯỜNG PHIÊM – QUẢNG BÌNH

DỰ ÁN: TRUNG TÂM VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRƯỜNG PHIÊM - QUẢNG BÌNH

Hạng mục          : Lắp thiết bị cẩu trục 7.5 tấn

Tiến độ               : 50 ngày (27/05/2015-17/07/2015)

Quy mô              : 850m2