KHU NHÀ KTX CHO CÔNG NHÂN VÀ CHUYÊN GIA

DỰ ÁN: KHU NHÀ KTX CHO CÔNG NHÂN VÀ CHUYÊN GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (NIBELC)

Hạng mục           : Hợp đồng thiết kế thi công trọn gói

Chủ đầu tư         : FORMOSA Vũng Án

Thời gian             : Từ ngày 25/09/2012 đến ngày 26/01/2013

Quy mô               : 11.440 m2. Trong đó:

                             - Hạng mục Nhà Văn phòng làm việc : 1.800 m2

                             - Hạng mục 8 khối nhà tiền chế : 6.000 m2

Giá trị hợp đồng : 15.842.000.000 vnđ

Địa chỉ                  : Cảng Sơn Dương - KCN Vũng Án, Kỳ Lợi – Kỳ Anh – Hà Tĩnh