NHÀ HÀNG NHẬT SOGUN71 & NHÀ HÀNG PHỞ FIVE STAR

DỰ ÁN: NHÀ HÀNG NHẬT SOGUN71 & NHÀ HÀNG PHỞ FIVE STAR

Hạng mục          : Thiết kế cải tạo và thi công

Tiến độ               : 60 ngày (Từ 15/05/2016 đến 15/07/2016)

Địa điểm            : TP. Vientian - CHDCND Lào

 NHÀ HÀNG NHẬT SOGUN71